nasza Polityka Prywatności

I WPROWADZENIE

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności eConsulting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 3, 05-802 Pruszków (dalej „eConsulting”). Polityka prywatności eConsulting (dalej: Polityka) określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od kandydatów, klientów i użytkowników wszystkich serwisów internetowych należących do eConsulting: tj. www.econsulting.pl oraz www.ecvalidation.pl
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do eConsulting lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na serwisach internetowych należących do eConsulting oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

II POJĘCIA UŻYTE W POLITYCE

Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonicznego osoby fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym eConsulting przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Specjalista – kandydat do pracy oferowany przez eConsulting swoim klientom.

Użytkownik – kandydat do pracy, subskrybent newslettera, uczestnik konkursu, osoba zadająca pytanie, osoba zainteresowana ofertą handlową, uczestnik szkoleń, osoba polecająca znajomego do pracy, osoba odwiedzającą strony należące do eConsulting.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez eConsulting drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, tj.: zapis do Newslettera, wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy, przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji, zgłoszenie uczestnictwa w konkursach, zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach.

III PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podając swoje Dane osobowe na stronie www.econsulting.pl i innych należących do eConsulting, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez eConsulting w sposób opisany w niniejszej Polityce.

IV ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze stron internetowych eConsulting, w szczególności w związku z przeprowadzaniem za ich pomocą procesów rekrutacyjnych, handlowych, prowadzenia szkoleń, wysyłaniem informacji marketingowych (w tym newsletterów), przyjmowaniem zapisów na konferencje, wydarzenia, korzystaniem z innych usług zawartych na stronie internetowej jest eConsulting Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 3, 05-802 Pruszków tel. 22 205 08 60.

V CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:

Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych w tym newslettera eConsulting, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. W przypadku przesyłania newsletterów podstawą prawną jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).

Zgoda na przesyłanie Użytkownikom niezamówionych informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażana jest przez Użytkowników niezależnie i odrębnie. Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy.

W przypadku kontaktu z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).

Rozpatrzenia nadesłanej przez Użytkownika aplikacji o pracę i ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez eConsulting, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych zawartych w CV lub formularzu przez eConsulting.

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celu rozpatrzenia aplikacji o pracę podstawą prawną jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).

Organizacji i przeprowadzania konkursów, konferencji i spotkań przez eConsulting.
W przypadku konkursów podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO). Organizacji i przeprowadzania szkoleń otwartych i dedykowanych.

W przypadku szkoleń podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest umowa na świadczenie usług szkoleniowych zawarta z eConsulting poprzez przesłanie formularza zamówienia (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).

VI PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez eConsulting:

 • Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,
 • Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
 • Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. eConsulting rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI ORAZ W RAMACH SYSTEMU POLECEŃ KANDYDATA

eConsulting przeprowadza rekrutacje na własne potrzeby oraz na rzecz klientów, którym je świadczy, przykład: usługa dostarczania Specjalistów. W związku z tym informujemy, że dane Użytkownika mogą być przetwarzane również przez klientów eConsulting, o czym jest mowa w treści ogłoszenia o pracę, wskazując, że prowadzimy rekrutację dla klienta. Jednocześnie informujemy, że wyrażając zgodę na procesy rekrutacyjne, zgoda ta dotyczyć będzie zarówno rekrutacji na konkretne stanowisko zawarte w ogłoszeniu o pracę, jak i na przyszłe rekrutacje. Oznacza to, że będziemy przechowywać Dane Osobowe w naszej bazie danych w celu przesłania informacji o ofertach pracy dostosowanych do profilu i doświadczenia zawodowego. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie, zgodnie z rozdziałem VII niniejszej Polityki, co nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w sytuacji polecenia Użytkownika przez osobę polecającą. W tej sytuacji osoba polecająca wpisuje swoje dane oraz dane osoby polecanej oraz zamieszcza CV pod formularzem z danymi Użytkownika. eConsulting dokonuje weryfikacji CV osoby polecanej, otrzymanego od osoby polecającej w zakresie zgody osoby polecanej na przetwarzanie Danych Osobowych spełniającej wymogi RODO. Jeśli zgoda została zawarta, eConsulting ma uprawnienia do wykorzystania tych danych na procesy rekrutacyjne.

VIII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Przesyłając zapytanie, zgłaszając się na szkolenie, konferencję lub inne wydarzenie organizowane przez eConsulting Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych o oferowanych produktach i usługach eConsulting, w tym newsletterów. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, z zastrzeżeniem zasad określonych w rozdziale VII niniejszej Polityki.

IX PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIU SZKOLEŃ

W przypadku organizacji przez eConsulting szkoleń (otwartych lub dedykowanych) dla klientów eConsulting oraz każdej zainteresowanej osoby, eConsulting będzie przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników zgłaszających uczestnictwo w szkoleniach, w zakresie niezbędnym do realizacji spraw związanych ze szkoleniami.

X PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH A PROFILOWANIE

 1. W eConsulting odbywa się profilowanie rozumiane jako forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegająca na wykorzystaniu niektórych danych o Użytkowniku. Pozyskiwane dane to m.in.: informacje z profili social media, lokalizacja oraz dane podane przez Użytkowników przy użyciu formularzy na stronie internetowej eConsulting.
 2. Analiza zachowania Użytkownika podczas korzystania z witryny jest anonimowa i w oparciu o pozyskane dane nie można zidentyfikować użytkownika.
 3. Profilowanie pozwala nam to na:
  * bardziej świadomy i lepiej dopasowany wybór ofert pracy, odpowiadający umiejętnościom i doświadczeniu Użytkowników (w przypadku kandydatów do pracy w eConsulting),
  * dopasowania oferty handlowej do potrzeb Użytkownika,
  * dopasowanie przesyłanych materiałów marketingowych i reklamowych do zainteresowań i potrzeb Użytkowników.
 4. Użytkownik może sprzeciwić się profilowaniu w każdej, lecz wiąże się to z niemożliwością przesyłania informacji marketingowo-handlowych lub otrzymywania nowych ofert pracy dopasowanych do profilu i doświadczenia zawodowego.

XI LEAD FORENSICS

 1. eConsulting korzysta z Lead Forensics celem śledzenia kodu w celu identyfikacji przedsiębiorstw odwiedzających nasze witryny na podstawie ich firmowych adresów IP. Nie jest to to samo co pliki cookie. W żadnym wypadku dane nie zostaną wykorzystane do osobistej identyfikacji konkretnego odwiedzającego.
 2. Narzędzie Lead Forensics dostarcza informacje, jakie firmy odwiedziły naszą witrynę, datę i czas trwania wizyty oraz odwiedzane strony.

XII ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

eConsulting wdrożyło odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostępy do Danych Osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników eConsulting.

eConsulting jest uprawnione do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

XIII COOKIES

Przy pierwszej wizycie na stronie www.ecvalidation.pl oraz www.econsulting.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

XIV OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się do tego, że: korzystanie przez niego z Usług uzyskanych od eConsulting , nie będzie naruszać przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, dóbr osobistych; nie będzie używał Usług, Urządzeń ani Produktów stron trzecich, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub w sposób przekraczający parametry techniczne wskazane w Specyfikacji Usługi; nie będzie wykorzystywał Usług do rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w sytuacji, gdy jest to konieczne w celu podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych eConsulting może dokonać czasowej blokady dostępu do Usług bądź Modyfikacji Usługi.

eConsulting przeciwdziała rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym (UE 2021/784) oraz nielegalnych treści zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych – Digital Services Act; UE 2022/2065).

eConsulting wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: gdpr@econsulting.co. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Administratorem. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

FORMULARZ KONTAKTOWY

W przypadku, gdy Użytkownik prześle zapytanie poprzez formularz kontaktowy, eConsulting zgromadzi dane wprowadzone w formularzu, w tym podane dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na zapytanie i wszelkie dalsze pytania.

eConsulting będzie przetwarzać wszelkie dane wprowadzone przez do formularza kontaktowego, wyłącznie za zgodą w myśl art. 6 (1) (a) RODO.
Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Dane przetwarzane przed otrzymaniem prośby Użytkownika mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

ZMIANA POLITYKI

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej https://econsulting.pl/privacy-policy/.

Request a consultation

Do not hesitate to contact us to get the best services! Call us or you can leave your number below and we will contact you.

Zamów konsultację

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Zadzwoń lub zostaw swój numer poniżej i my zadzwonimy do Ciebie.

Julia Janowska FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY