Wdrożenie systemu Data Access Control System

klient: Międzynarodowy bank europejski z siedzibą w Rzymie

Opis problemu

Do grupy bankowej klienta należą największe banki Europy centralnej i wschodniej. Ich systemy znacząco różniły się od siebie, dlatego zdecydowano o rozpoczęciu procesu stopniowej unifikacji środowisk informatycznych. System Murex funkcjonował w grupie  w 3 środowiskach: Interest Rate Differential, Treasury i Credit. W momencie podjęcia decyzji o ujednoliceniu sposobów zarządzania dostępem do kluczowych danych zdecydowano się na wdrożenie systemu klasy DACS (Data Access Control System). OpenDACS, czyli wybrane rozwiązanie należało wdrożyć we wszystkich bankach wchodzących w skład grupy.

Rozwiązanie problemu

Pierwszy etap projektu polegał na sprawdzeniu czy transakcje wypuszczane przez dealerów są zgodne z rynkiem (FX). W tym celu stworzono narzędzie raportujące, który sprawdzało te dane co 15 minut. Drugi etap projektu polegał na:

  • włączeniu modułu OpenDACS do Murexa;
  • konfiguracja modułu OpenDACS do pracy z Murexem;
  • sprawdzenie czy moduł OpenDOCS ogranicza dostęp do danych tam gdzie zostało to określone przez właścicieli biznesowych projektu.

Ostatnim aspektem było sprawdzenie czy włączenie modułu OpenDACS nie wpłynie negatywnie na wydajność całego systemu i nie zostaną przekroczone określone normy czasów dostępowych.