Farmacja

System do automatyzacji procesu tworzenia dokumentacji

klient: Międzynarodowy koncern farmaceutyczny z siedzibą w Szwajcarii

Opis problemu

Firmy farmaceutyczne są prawnie zobowiązane do przekazywania dokumentacji dotyczącej produkcji leków do organów nadzorujących właściwych dla krajów w których działają. Celem biznesowym projektu było zautomatyzowanie generowania dokumentacji medycznej (ułatwienie, oszczędność czasu, powtarzalność procesu). Wymagane dokumenty bardzo często mają wiele części wspólnych, które można wydzielić i wykorzystać do tworzenia kolejnych dokumentów. Chociaż celem jest przygotowanie jednego dokumentu, muszą w nim być zachowane spisy treści oraz nawigacja, za pomocą odnośników pomiędzy składowymi elementami, z których powstaje finalny dokument. Z drugiej strony, ze względu na objętość dokumentów konieczne jest wygodne przedstawienie użytkownikowi struktury całego dokumentu i umożliwienie łatwego tworzenia dokumentu z przygotowanych przez niego lub już gotowych fragmentów.

Rozwiązanie problemu

Została stworzona aplikacja webowa pozwalająca na korzystanie z zasobów repozytorium EMC Documentum. Użytkownicy mogą z niej korzystać bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania na swoich komputerach. Dostęp do aplikacji możliwy jest z dowolnego miejsca w sieci klienta przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostępu do wszystkich niezbędnych zasobów. W aplikacji umożliwiono intuicyjne tworzenie i edycję struktury dokumentu w postaci drzewa. Dodano także możliwość łatwej personalizacji dokumentów poprzez umożliwienie podmiany zmiennych fragmentów na wartości definiowane przez użytkownika w interfejsie aplikacji (np. nazwy leku). Tak przygotowana struktura jest następnie przetwarzana przez autorski mechanizm tworzący jeden spójny iustrukturyzowany dokument/raport z wybranych przez użytkownika fragmentów.

Pobierz rozszerzony opis projektu

Finanse

System przekazywania informacji z rynku Forex w czasie rzeczywistym

klient: ABP

Opis problemu

Organizacja potrzebowała wydajnego systemu monitorującego transakcje w czasie rzeczywistym, które nie zostały poprawnie zrealizowane. Pierwszym krokiem było zdefiniowanie kluczowych funkcjonalności systemu:

  • Prezentacja liczby transakcji w czasie rzeczywistym ,na każdym etapie procesu;
  • dostęp do szczegółów pojedynczych transakcji;
  • automatyczne wykrywanie błędnie przetworzonych transakcji na podstawie czasu obsługi lub kontroli zawartości w celu zaalarmowania operatora;
  • umożliwienie korekty zawartości dokumentu przez operatora systemu.

Rozwiązanie problemu

Problem rozwiązany został z wykorzystaniem szyny ESB zaimplementowanej wraz z modułem TIBCO Business Activity Monitoring. Po dogłębnej analizie biznesowej mającej na celu zdefiniowanie procesów, zbudowano silnik reguł biznesowych, zgodnie z którymi odbywać miał się przepływ komunikatów. W tym celu utworzono odpowiednie wyzwalacze (triggery) reagujące odpowiednio w zależności od stadium cyklu życia komunikatu w systemie lub na zmianę jego statusu. Pozwala to na automatyczne kierowanie i zarządzanie ruchem wiadomości w organizacji. Aplikacja została zbudowana i rozwinięta przez doświadczony zespół programistów TIBCO oraz języka Java/J2EE, wykorzystując między innymi elementy JMS i WebServices. Aplikacja odpowiedzialna za przetwarzanie danych źródłowych czerpała je ze stacjonarnej bazy MS-Access, transferując dane przez systemy księgowe i skarbowe, w tym aplikację Bloomberg, aż do końcowych narzędzi raportujących. To heterogoniczne środowisko wymagało zastosowania praktycznie wszystkich istniejących wówczas metod dostępu do danych: ODBC, JDBC, WebServices, jak również najróżniejszych protokołów komunikacyjnych.

Logistyka

Aplikacja wspierająca dla działu logistyki

klient: Pfleiderer Grajewo S.A.

Opis problemu

Pfleiderer jest wiodącym dostawcą drewnianych elementów budowlanych w Polsce. Znaczący wzrost w wielkości sprzedaży i rozszerzenie portfolio produktów uwypukliły nieskuteczność i niską efektywność bieżącego systemu planowania transportów. Głównym zadaniem aplikacji opracowanej przez eConsulting było wsparcie działu logistyki w planowaniu transportów oraz umożliwienie zwiększenie wykorzystania ciężarówek i ramp.

Rozwiązanie problemu

Aplikacja została stworzona z użyciem interfejsu graficznego Java Swing i zapleczem backendowym uruchomionym na serwerze AS/400. Całość została zintegrowana w czasie rzeczywistym z bezpiecznym rozwiązaniem e-commerce (sklep on-line) za pomocą technologii WebSphere.

Przemysł i energetyka

System wymiany komunikatów EDI w czasie rzeczywistym

klient: Essent Energy

Opis problemu

Zmiany prawa w Holandii mające na celu liberalizację rynku energii spowodowały gwałtowny wzrost liczby komunikatów w standardzie EDI wymienianych pomiędzy publicznym rynkiem obrotu energią, a prywatnymi firmami, uczestnikami rynku energii. Wykorzystywane systemy nie były w stanie poradzić sobie ze znaczną ilością komunikatów, osiągającą poziom nawet 300 000 wiadomości dziennie. Wiele z nich miało określony wymagany czas reakcji nie dłuższy niż 5 minut.

Rozwiązanie problemu

Aby usprawnić proces przepływu komunikatów w organizacji zdecydowano o wdrożeniu poniższych rozwiązań:

  • Uruchomienie serwera pocztowego pośredniczącego w procesie przekazywania wiadomości, opartego na systemie Linux, w celu kolejkowania wiadomości ze względu na wymagany czas odpowiedzi.
  • Wprowadzenie inteligentnego grupowania komunikatów przez istniejące rozwiązania oparte na Java/XML, przetwarzające wiadomości EDI

Dzięki wprowadzeniu osobnych ścieżek w zależności od priorytetu komunikatów uniknięto przebudowy istniejących systemów. Konieczna była wyłącznie niewielka modyfikacja środowiska TIBCO integrującego pozostałe systemy.

Telekomunikacja

Integracja systemu zarządzania zasobami w czasie rzeczywistym

klient: Etisalat

Opis problemu

Firma Etisalat wdrożyła system zarządzania zasobami. W celu zapewnienia płynnej wymiany danych pomiędzy systemami, konieczna była integracja nowego systemu z istniejącym już środowiskiem informatycznym. Integracja wymagała zbudowania interfejsu posiadającego 15 punktów interakcji z innymi systemami, służących do wymiany danych w czasie rzeczywistym. Wymiana następowała poprzez stworzenie 33 różnych rodzajów komunikatów spośród 40 złożonych i ułożonych w sposób hierarchiczny elementów, przy użyciu definicji schematu XML.

Rozwiązanie problemu

Stworzenie Proof of Concept

Zdefiniowano 4 obszary, które mogły zostać udostępnione klientom końcowym Etisalat. Wewnętrznie połączono procesy rezerwacji i zamawiania zasobów, fakturowania, rejestracji w księgach rachunkowych, analizy procesów. Przeprowadzono analizę strukturalną i zaprojektowano generalny model danych. W modelu przewidziano 120 edytowalnych pól, ponad 40 obiektów pierwszego poziomu, 33 rodzaje wiadomości oraz 15 punktów interakcji.

Wdrożenie rozwiązania

Utworzono schematy XML definiujące pojedyncze wiadomości. Zaprojektowano transformacje danych do oraz z generalnego modelu danych. Skorzystano z interfejsów JDBC oraz ODBC do połączenia z bazą danych oraz za pomocą narzędzi do graficznego modelowania usług sieciowych. Zaprojektowano i wdrożono wymagane usługi zgodnie ze standardem SCA(TIBCO).

Usługi i handel

System wymiany danych

klient: Pracownia architektoniczna Rawa

Opis problemu

Celem projektu było stworzenie systemu wymiany danych pomiędzy biurami projektowymi i poszczególnymi projektantami. Pracownia architektoniczna potrzebowała serwera komunikacji pomiędzy firmami współpracującymi i projektantami branżowymi. Rozwiązanie powinno umożliwiać integrację danych tworzonych przez poszczególnych projektantów branżowych, nadzorowanych przez projektanta prowadzącego. Aplikacja ma za zadanie śledzenie zmian plików oraz umożliwienie ich automatycznej synchronizacji. Rozwiązanie powinna cechować łatwa dostępność, bez konieczności instalacji oprogramowania, natomiast proces aktualizacji powinien przebiegać w sposób przeźroczysty dla użytkowników.

Rozwiązanie problemu

Efektem pracy eConsulting jest aplikacja, dostępna poprzez przeglądarkę WWW. Rozwiązanie bazuje na zastosowaniu oprogramowania SVN Subversion jako repozytorium dokumentów, system śledzenia zmian oraz zarządzania wersjami dokumentów. Ponadto rozwiązanie oparte jest na bazie danych współpracującej z biblioteką Hibernate (np. PostgreSQL, H2 lub inna). Jako serwer aplikacyjny zastosowany został Tomcat, a jako serwer WWW Apache. Korzystanie z aplikacji zostało zabezpieczone dzięki szyfrowaniu komunikacji (SSL) zapewniającemu poufność transmisji. Dostęp do aplikacji jest chroniony za pomocą loginu i hasła. Część serwerowa wraz z repozytorium dokumentów została zainstalowana na sprzęcie wskazanym przez Klienta.

Do góry